Skapa tillväxt med kompetenser – både som företag och hos medarbetare

Postad: 2022/07/07

Företag har ett brett spann av kompetens, där delar av den syns varje dag. En del av kompetensen kan dock vara mindre synlig för projektledare, HR och högsta ledningen. Det kan finnas ett konstant behov av en viss typ av kompetens, medan en annan typ av kompetens till och med kan gå till spillo om inte lämpliga projekt finns tillgängliga. Så, hur får du bättre koll på de anställdas kompetens?

 

Ta reda på medarbetarnas kompetens och deras mål

Vi på Silverbucket har lyssnat på våra kunder och fått in många nya idéer om hur olika kompetenser skulle kunna införlivas i den vardagliga resursplaneringen. I Silverbucket börjar kompetenskartläggningen med att bygga olika kategorier som kan vara användbara i nuvarande och framtida projekt. I ett IT-företag kan till exempel en kategori vara ”språk” eller ”programmeringsspråk”.

Olika kompetenser skapas under kategorin ”språk”, exempelvis finska, svenska, engelska och tyska. ”Programmeringsspråk” kan inkludera Java, C++ och Python, beroende på företagets projekt. Företaget kan sedan definiera kategorier och kompetenser efter sina behov. Kategorierna kan också ha underkategorier. Ett sådan samling av kategorier benämns som företagets kompetenshierarki.

När kompetenserna har definierats läggs olika färdighetsnivåer in i Silverbucket. Nivåerna kan variera från 0 till 5. En medarbetares kunskaper i svenska kan exempelvis vara på nivå tre och Java-kunskaper på nivå fem. När medarbetarens kompetens har identifierats kan de uppdateras i takt med att kompetensen utvecklas. Sakta men säkert blir Silverbucket ett värdefullt HR-verktyg kombinerat med en effektiv resursplanering. En väg för personlig tillväxt byggs upp för medarbetaren. Samtidigt finns hela företagets uppsättning av kompetenser på ett och samma ställe.

Dessutom kan så kallade målnivåer ställas in i Silverbucket. En anställd kan för närvarande prata engelska på nivå två, men målet är att höja kompetensen till nivå fyra. Mål kan därmed definieras tillsammans under återkommande utvecklingssamtal. Framstegen blir därför enkla att följa upp. Tillvägagångssättet blir medarbetarorienterat och att följa sin egen utveckling blir meningsfull.

 

Skickliga experter i projekt – snabbt och effektivt

Projekt har olika behov – till exempel behovet av att fylla en viss kompetensroll. Med hjälp av Silverbucket kan du hitta resurser med rätt kompetens; du kan exempelvis vara i behov av en svensktalande arkitekt. Kombinationer kan också vara mer komplexa. Ett företag kan behöva en programmerare som pratar tyska och dessutom kan Java eller Python. Med hjälp av Silverbucket kan rätt sorts expert hittas på ett ögonblick.

I bästa fall har den anställde möjlighet att utveckla sina egna färdigheter i de projekt man jobbar i. Medarbetaren har exempelvis önskemål om att få mer erfarenhet av att använda engelska i projekt. I de fall det är möjligt kan därmed företaget hjälpa den anställde att engagera sig i engelsktalande projekt. När det fungerar som bäst kommer därför projektet att få rätt sorts kompetens och medarbetarna får också jobba i projekt i enlighet med sina egna kompetensmål. Det blir win-win för alla!

När kompetenserna har utvärderats, målnivåerna för medarbetarna har satts och man har allokerat till både pågående och framtida projekt, kan arbetsbelastningen för olika kompetenser bedömas. Är vissa typer av färdigheter ständigt överbelastade? Behöver vi i så fall rekrytera fler svensktalande? Eller ska vi utbilda våra nuvarande anställda med helt nya kunskaper? Finns det inga lämpliga projekt tillgängliga för några av våra experter inom vissa områden? Om så är fallet, bör vi inrikta vår försäljning efter dessa kompetenser? Silverbucket hjälper till att hitta svar på dessa frågor. På så sätt kan de anställdas kompetens verkligen ledas från toppnivån i hela företaget ur ett fågelperspektiv.

 

När ska man börja använda kompetenser i Silverbucket och för vilka företag passar det?

Om företaget nyligen har börjat använda Silverbucket kanske man till att börja med vill resursplanera på projektnivå. När grunderna för resursplanering är på banan kan man börja använda sig av kompetenserna. Det är mycket smidigare att komma i gång och börja använda verktyget än att försöka ta reda på alla funktioner i Silverbucket samtidigt.

Silverbuckets kompetenshantering är användbar för organisationer av alla storlekar. Ju fler medarbetare som behöver resursplaneras, och ju större kompetensutbud som behövs i projekt, desto större nytta har man förstås av kompetensfunktionen.

Många företag har fortfarande excel-dokument som det huvudsakliga resursverktyget. HR har dessutom ofta ett separat verktyg för de anställdas kompetenser. Verktygen för resurser och HR pratar inte alltid med varandra och en stor mängd information om medarbetarnas kompetens riskerar därför att försvinna. Silverbuckets styrka är att koppla ihop dessa två verktyg och att kombinera resurser och projektledning med de anställdas kompetens, önskade färdigheter och förmågor. Detta är en helt unik möjlighet för företag.

 

Läs originalartikeln hos Silverbucket här.

 

Om du nyfiken på Silverbucket, läs mer om verktyget här.

Vill ni veta mer om hur Silverbucket kan hjälpa just er med resurs- och projektplanering? Välkommen att kontakta Per Henriksson via e-post per.henriksson@projectsoftware.se   eller på telefon+46 73 807 83 52.